کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  سه‌‌شنبه، ۲۹ خرداد‌‌ماه ۱۳۹۷ | Tuesday, June 19, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۲

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۵

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای مهندس غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای خسروجردی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای خسروجردی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

آموزشگاه رانندگی هنگام


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، نبش خیابان بهار

تلفن: ٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@hengam.info

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی هنگام محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی