کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۲ خرداد‌‌ماه ۱۴۰۱ | Monday, May 23, 2022
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون مطالب
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای غلامی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

حانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای غلامی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم کریمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: پنج‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۲

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای غلامی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم کریمی


درباره آموزشگاه رانندگی هنگام سخن مدیر

 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

آموزشگاه رانندگی هنگام


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، نبش خیابان بهار

تلفن: ٧٧٢٠٩۴۴۵ - ٧٧٢٠٩۴۴۶ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@hengam.info

 

© ۱۴۰۱ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی هنگام محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی